Udruga za prevenciju,rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama
Header

U vremenima novih odnosa prema neprofitnim organizacijama,postojanje je otežano

February 27th, 2017 | Posted by admin in News | Vijesti

Udruga UZPIRO-CRO PULA, marljivo i strpljivo očekuje pozitivne promjene u zajednici, a vezane za jačanje povjerenja i pozitivnijeg stava prema udrugama koje svojim dostignućima i djelovanjem doprinose rješavanju problema za koje ne postoji organizirani pristup od strane državnih institucija.

Postoji velik nesrazmjer između pojedinih područja djelovanja organizacija CD, obzirom na stanje i potrebe u sektoru socijale, zdravstva, zapošljavanja teže zapošljivih skupina građana i mladih spremnih za zasnivanje radnog odnosa. Slijedom toga zanemaruje se činjenica da takvom nebrigom veće skupine nezbrinutih i zanemarenih srljaju u nezdrav i opasan život (droga, prostitucija, alkohol, kriminal, boleštine i dr.).

Udruga UZPIRO-CRO PULA od svog osnivanja (2005.g) pokušava okupiti što veći broj osoba koje su ostvarile prvi korak bijega od takvih zlih poroka, jer su prišle liječenju te time stekle uvjet za uključivanje u Udrugu koja provodi prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama, alkoholu i drugim zlim navikama-bolestima.

u posljednje dvije godine osim potrebe za  kadrovskim- timskim pojaćanjem, pomlađivanjem, ima potrebu i za značajnijom financijskom podrškom zajednice. Ta dva nedovoljna faktora onemogućavaju prihvat većeg broja korisnika, a time ih se ponovno prepušta samima sebi i ulici jer ih u najvećem broju ni obitelji nerado primaju, izgubili su povjerenje u vlastitog člana.

Tendencija koja se polako javlja ali  morati će se prihvatiti je srodno umrežavanje, udruživanje ili partnersko povezivanje udruga, kako bi lakše realizirale svoje planove/programe djelovanja na korist svojih korisnika i zajednice.

Takav uvod bio je potreban da bi se zajednica obavijestila o naporima i zahvatima koje je naša udruga kao dio CD primorana samoinicijativno poduzimati, da bi doprinijela rješavanju-poboljšanju zdravstvenog, socijalnog i psihofizičkog stanja svojih i novih potencijalnih korisnika.

U dosadašnjem djelovanju Udruga  je bila podržavana od strane Istarske županije, Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Grada Pule, Upravnog odjela za društvene djelatnosti-zdravstvo i socijalna skrb, kontinuirano kroz natječaje za opće dobro i javne potrebe. Sredstva koja su dodjeljena Udruzi doprinjela su stvaranju uvjeta za zapošljavanje korisnika koji su educirani u raznim poslovima u poljodjelstvu, malim zanatima. Zasigurno je takva briga i pažnja prema korisnicima doprinjela ostvarenju Akcijskih planova lokalne zajednice, koji su bili temelj Planova/programa Udruge.

Raspolažući osnovnim resursima, prostor, sredstva i timskim radom, Udruga je postala “partner” Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Puli i počela zapošljavati svoje korisnike korištenjem poticajnih sredstava za zapošljavanje teže zapošljivih skupina građana, u koje spadaju liječeni ovisnici o drogama.

Vrlo dobra suradnja sa Probacijskim uredom iz Pule, stvoreni su uvjeti za prihvat osuđenika na rad za opće dobro na slobodi (ROD).

Sve je to stvoreno sa vrlo malim timom od 7 aktivnih članova koji su od osnivanja udruge 2005.g do danas obavljali sve poslove (za što bi bila potrebna ekipa od najmanje dvostrukog broja izvršioca). Kako je izostala podrška zajednice za Institucionalnu podršku u kompletiranju strućnog tima, odlućeno je da se udruga udruži sa  srodnom udrugom, koja raspolaže kadrom koji će moći prihvatiti vođenje ove udruge te na taj način omogućiti nastavak uspješnog i korisnog djelovanja u zajednici, na dobrobit sadašnjih i budućih korisnika.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.